Hepgor gwe-lywio

Adfywio CnPT

Regen NPT LogoAdfywio Castell-nedd Port Talbot yw'r bartneriaeth leol sy'n cyflwyno'r Cynllun Datblygu Gwledig ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Ariennir yr CDG ar hyn o bryd gan yr Undeb Ewropeaidd fel rhan o'r Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, a Llywodraeth Cymru. Mae wedi bod ar waith ers 2007.

Y term a roddir i'r bartneriaeth yw Grŵp Gweithredu Lleol ac mae'n cynnwys aelodau o'r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Yng Nghastell-nedd Port Talbot, enw'r GGLl yw Adfywio CNPT ac mae'n gyfrifol am oruchwylio ein rhaglen LEADER leol. Mae'r GGLl yn cynnwys 25 o gynrychiolwyr o amrywiaeth eang o sefydliadau yn ardaloedd gwledig CNPT ac mae'n ofynnol i bob GGLl gyflwyno Strategaeth Datblygu Lleol sy'n amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer datblygu, canlyniadau a thargedau ar gyfer cyfnod y rhaglen.

Cyfrifoldebau

Mae Adfywio CNPT yn gyfrifol am drefn lywodraethol a chyfeiriad strategol cyffredinol Cynllun Datblygu Rhanbarthol 2014-2020 yng Nghastell-nedd Port Talbot, drwy ddatblygu a chyflwyno’r Strategaeth Datblygu Leol ar gyfer y cyfnod hwn. Y prif gyfrifoldebau yw.

Sicrhau bod y cyrff gweinyddol a chyflwyno a’u cynrychiolwyr yn gweithio o fewn y fframwaith cyfreithiol a rheoleiddio a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

Llunio Strategaeth Datblygu Leol ar gyfer 2014-2020 drwy ystyried yr anghenion a’r cyfleoedd priodol yn yr ardal o ran pedair thema benodol:

            Energy Lightbulb Enterprising       CNPT Mentrus                                               Logo Green Leaf CNPT Gwyrdd

            Logo jigsaw AccessibleCNPT Hygyrch                                             Logo Tower Vibrant      CNPT Bywiog

Datblygu a goruchwylio cyflwyno prosiectau dan y Strategaeth Datblygu Leol.

Dicrhau bod yr SDL yn cyd-fynd yn strategol â blaenoriaethau lleol a chenedlaethol ac yn mwyafu’r defnydd o ffynonellau ariannu allanol eraill.

Hyrwyddo’r GGLl a’i waith. Hyrwyddo ymagwedd arwain tuag at adfywio.

Cefnogi hyrwyddo materion yn ymwneud â Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Cynllun Datblygu Gwledig 2014 - 2020 yn Uned Cymorth Rhwydwaith Gwledig Cymru

Cliciwch yma am y cyswllt i wefan y Comisiwn Ewropeaidd sy'n ymwneud â Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD).

Gellir gweld dogfennau sy'n gysylltiedig â'r GGLl trwy glicio ar y dolenni isod:

Regenerate NPT Minutes
File type Document File size
pdf Regenerate NPT Local Development Strategy 2014 - 2010 1.15 MB
pdf Regenerate NPT Minutes 20 May 2014 134 KB
pdf Regenerate NPT Minutes 24 July 2014 92 KB
pdf Regenerate NPT Minutes 18 September 2014 102 KB
pdf Regenerate NPT Minutes 11 December 2014 84 KB
pdf Regenerate NPT Minutes 18 February 2015 92 KB
pdf Regenerate NPT Minutes 23 June 2015 184 KB
pdf Regenerate NPT Minutes 22 September 2015 102 KB
pdf Regenerate NPT Minutes 10 December 2015 86 KB
pdf Regenerate NPT Minutes 24 March 2016 153 KB
pdf Regenerate NPT Minutes 30 June 2016 84 KB
pdf RegenerateNPTMinutes22Sept16 224 KB
pdf Regenerate NPT Minutes 8 December 2016 220 KB
pdf Regenerate NPT Minutes 23 March 2017 171 KB