Regenerate NPT
Regenerate NPT Montage1 Regenerate NPT Montage2 Regenerate NPT Montage3 Regenerate NPT Montage4 Regenerate NPT Montage5 Regenerate NPT Montage6 Regenerate NPT Montage7

Regenerate NPT Priority Themes

 

Logo Tower VibrantAdeiladu ar asedau corfforol, cymdeithasol a diwylliannol unigryw CNPT, gan wella delwedd CNPT fel lle da i fyw a gwneud busnes ynddo gyda chymunedau bywiog a chynaliadwy ac ansawdd bywyd uchel

 

Logo Green Leaf

Manteisio i'r eithaf ar botensial yr economi werdd yng Nghastell-nedd Port Talbot gan gynnwys datblygu pob agwedd ar ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol a hyrwyddo eco-dwristiaeth.

 

Energy Lightbulb Enterprising

Creu amgylchedd mentrus sy'n cynnal ac yn annog twf busnesau cymdeithasol a bach, newydd a phresennol yng Nghastell-nedd Port Talbot.

 

Logo jigsaw Accessible

Gwella mynediad i wasanaethau sylfaenol, gan ystyried ffyrdd newydd, blaengar a chynaliadwy o gefnogi unigolion er mwyn goresgyn rhwystrau a chyflawni eu llawn potensial.

 

Amcanion Adfywio CNPT:

Cynyddu potensial busnes a chyflogaeth gweithgareddau awyr agored.

Annog cymunedau lleol i gymryd ymagwedd weithgar at wella'u hamgylchedd lleol.

Cynnig gwasanaeth cefnogi i fentrau twristiaeth wledig gan gynnwys rhwydweithio, hyrwyddo a chefnogaeth datblygu i wella profiad ymwelwyr.

Cynyddu defnydd o gynnyrch lleol i ychwanegu gwerth a byrhau cadwyni cyflenwad.

Annog a chefnogi ffermwyr lleol i ddatblygu cyfleoedd busnes anamaethyddol.

Annog a chefnogi datblygiad mentrau newydd yn CNPT.

Nodi ffyrdd newydd a blaengar o oresgyn rhwystrau cludiant lleol.

Nodi cyfleoedd ar gyfer gwasanaethau'r cyngor a fyddai o fudd wrth eu cyflwyno yn y gymuned a chanddi.

Darparu hyfforddiant i breswylwyr gwledig ddatblygu lefelau sgiliau i fynd i'r afael â bylchau a nodwyd.

Sicrhau cefnogaeth gymunedol ar gyfer mwy o ffynonellau ynni adnewyddadwy.

Archwilio ffynonellau tanwydd eraill ar gyfer cludiant cymunedol Cynyddu ecsbloetio band eang cyflym iawn gan holl aelodau cymuned wledig.

Math o Gamau Gweithredu i'w Cefnogi:

• Llunio astudiaethau dichonoldeb mewn perthynas â chreu llwybrau cerdded/beicio â thema

• Llunio cynllun gweithredu ar gyfer datblygu llwybrau cerdded/beicio newydd

• Datblygu rhwydweithio a chydweithio busnes i gefnogi'r uchod

• Profi dichonoldeb ‘aps’ ar gyfer dyfeisiau symudol – ar gyfer cerdded a beicio

• Cynnal digwyddiadau megis treiathlonau a marathonau

• Profi dichonoldeb pecynnau gwyliau sy'n cysylltu busnesau mewn perthynas â beicio mynydd

• Datblygu deunydd hyrwyddo mewn perthynas â mynediad i'r amgylchedd naturiol ar gyfer twristiaeth

Ffit Strategol - CNPT Gwyrdd, Bywiog a Mentrus

• Darparu cyrsiau hyfforddi i wirfoddolwyr

• Hysbysebu cyfleoedd gwirfoddoli yn ein hardaloedd gwledig trwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol

• Profi dichonoldeb ‘aps’ ar gyfer dyfeisiau symudol o gyfleoedd gwirfoddoli

• Cyflwyno prosiectau sy'n ymwneud â gwelliannau amgylcheddol

• Cynnig cyfle i drosglwyddo gwybodaeth am sgiliau amgylcheddol

• Cynyddu lefelau gweithgarwch corfforol cyfranogwyr prosiectau

• Cynyddu gwybodaeth gymunedol am adnoddau amgylcheddol lleol

Ffit Strategol - CNPT Gwyrdd a Bywiog

• Darparu cefnogaeth ddatblygu i fentrau newydd sy'n ymwneud â thwristiaeth

• Creu cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio rhwng mentrau sy'n ymwneud â thwristiaeth

• Creu pecynnau gweithgareddau mewn partneriaeth â mentrau amrywiol

Ffit Strategol - CNPT Mentrus

• Sefydlu ymgyrch hyrwyddo ar gyfer bwyd lleol a darparu cynllun/cefnogaeth gwobrau

• Cynnig cyfleoedd i rwydweithio ymhlith cynhyrchwyr lleol a manwerthwyr

• Ymchwilio i gynhyrchion bwyd newydd a'u peilota

• Peilot gweithgaredd hyfforddi i fod yn sylfaen ar gyfer mwy o brosesu a defnydd bwyd a diod

• Peilota cynlluniau hyfforddi i breswylwyr sy'n dymuno tyfu eu llysiau eu hunain

• Cynnal digwyddiadau cynhyrchwyr lleol

Ffit Strategol - CNPT Bywiog a Mentrus

• Darparu cefnogaeth ddatblygu gynfasnachol i ffermwyr sydd am arallgyfeirio i weithgareddau anamaethyddol

• Cynnal digwyddiadau sy'n rhannu arfer gweithgareddau arallgyfeirio ffermydd

• Darparu marchnata rhyngrwyd a hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol i ffermwyr ddatblygu'r sgiliau i hyrwyddo'u busnesau newydd.

Ffit Strategol - CNPT Mentrus

• Rhannu astudiaethau achos mentrau cymdeithasol llwyddiannus yn y rhanbarth trwy greu cyfleoedd rhwydweithio i entrepreneuriaid cymunedol lleol

 • Darparu'r holl agweddau ar gyfer mentrau cymdeithasol/gwyrdd newydd, gan gynnwys arbenigedd a mentora parhaus. • Llunio astudiaethau dichonoldeb ar gyfer mentrau cymdeithasol/gwyrdd posibl

 • Datblygu strategaeth gynaliadwy ar gyfer nodi safleoedd tir llwyd i ddatblygu safleoedd busnes newydd.

• Canfod a rhannu arfer da prosesau cynllun iawndal amgylcheddol a bioamrywiaeth

Ffit Strategol - CNPT Mentrus

• Peilota cynlluniau newydd blaengar i ddarparu mwy o opsiynau cludiant

• Hyrwyddo cynlluniau newydd ar gyfryngau cymdeithasol i dargedu pobl ifanc, (NEET yn benodol)

• Cynnal astudiaethau dichonoldeb o ddarpariaethau llwybr newydd a'r ardaloedd sy'n cael yr effaith waethaf

Ffit Strategol - CNPT Hygyrch

• Nodi gwasanaethau allweddol y cyngor yn y fwrdeistref sirol wledig y gellid eu rhoi ar gontract allanol ac o bosibl eu darparu gan fentrau lleol a chymunedol

• Cynllunio cyflwyno gwasanaethau anstatudol gan y gymuned

• Nodi lleoliadau posibl ar gyfer canolfannau cymunedol

Ffit Strategol - CNPT Hygyrch

• Cynnal ymchwil i'r cyfleoedd cyflogaeth allweddol yn CNPT

• Llunio cynllun gweithredu sy'n manylu ar y sgiliau penodol sy'n ofynnol gan weithwyr a'r ffordd orau o weinyddu hyfforddiant

• Targedu pobl NEET yn benodol trwy gynnwys pobl ifanc yn y perygl mwyaf o dangyflawni

• Cynnal prosiect peilot i gynyddu ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc o ddyledion personol

Ffit Strategol - CNPT Hygyrch a Mentrus

• Creu gwasanaeth cyflogaeth a mentora cymunedol i fentrau preifat a chymdeithasol lleol reoli recriwtiaid newydd/gwirfoddolwyr/profiad gwaith

• Cynyddu a gwella sgiliau ac adnoddau presennol, i unigolion a chymunedau

• Cyflwyno a datblygu datrysiad digidol deinamig a rhyngweithiol ar gyfer cynnwys y gymuned

• Darparu gwobrau i wirfoddolwyr a fydd yn eu hannog i gyflawni potensial

Ffit Strategol - CNPT Hygyrch

• Cynnal ymgynghoriad cymunedol helaeth

• Dadansoddiad o'r opsiynau i nodi safleoedd posibl

• Rhoi gwybodaeth i gefnogi mabwysiadu ffynhonnell ynni adnewyddadwy

• Peilotau ar gyfer gosodiadau bach a gwerthuso cyfnod ad-dalu a photensial incwm cymunedol

• Ymchwilio i fentrau eraill ar y cyd rhwng sefydliadau cymunedol a chwmnïau ynni adnewyddadwy

• Cynnig gwasanaeth cefnogi i ddatblygu ynni cymunedol

Ffit Strategol - CNPT Gwyrdd

• Ymchwilio i ffynonellau tanwydd cludiant eraill gan ddefnyddio enghreifftiau arfer gorau

• Peilota cynllun cludiant cymunedol biodanwydd, ailgylchu olew aelwyd ac olew coginio masnachol o gymunedau gwledig

Ffit Strategol - CNPT Gwyrdd a Hygyrch

• Creu map o'r holl ardaloedd heb fynediad i ddarpariaeth ddigidol gyflym

• Cynnal arolwg o'r holl fusnesau mewn ardaloedd heb gyflenwad i fesur defnydd posibl

• Defnyddio sefydliadau cyhoeddus i sbarduno cyflenwad gwell

• Cynnal astudiaeth dichonoldeb o wasanaethau'r cyngor y gellid eu symud ar-lein

• Cynnal cyrsiau i gynyddu defnydd o farchnata rhyngrwyd/gyfryngau cymdeithasol gan fusnesau gwledig

• Nodi lleoliadau posibl (neuaddau pentref/tafarnau etc.) a chost darparu canolfannau digidol

• Nodi adeiladau a dodrefn stryd addas y cyngor i leoli wi-fi cyhoeddus mewn ardaloedd twristaidd

• Darparu mynediad i gyfleusterau technoleg fodern a chefnogaeth ac arweiniad i'r holl breswylwyr mewn ardaloedd anghysbell

• Darparu cyfleoedd hyfforddi i breswylwyr gwledig fwyafu defnydd o'r galedwedd TG bresennol

Ffit Strategol - CNPT Hygyrch a Mentrus

 

Gwerthuso'r Dudalen

Rating form

Please Rate this page:* 

*  

 

 


CAPTCHA Image