Rhwydwaith Celfa Chrefft Castell-nedd Port Talbot

Yn Galw ar Bob Artist a Chrefftwr yng Nghastell-nedd Port Talbot

Mae Adfywio CNPT wedi comisiynu astudiaeth dichonoldeb i archwilio'r posibilrwydd o ddatblygu rhwydwaith celf a chrefft yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Nid oes gan Gastell-nedd Port Talbot unrhyw rwydweithiau ffurfiol o bobl celf a chrefft neu'r rhai sy'n ymddiddori mewn celf neu grefft ac oherwydd diffyg rhwydwaith o'r fath, gellir colli unrhyw gyfle cydlynol i farchnata neu ehangu a chreu sector economaidd ddichonol a chynaliadwy.

Mae Suzette Phillips a Bethan Blackmore, Hwyluswyr Cymunedau Gwledig y CDG, yn gyfrifol am gynnal yr astudiaeth a bydd ei chanfyddiadau, os ydynt yn gadarnhaol, yn sail i Gynllun Datblygu i archwilio potensial rhwydwaith celf a chrefft â'r nodau canlynol:

  • Pennu a all rhwydwaith celf a chrefft gynnal twf economaidd trwy werthu gwaith celf a chrefftau wedi'u gwneud â llaw yng Nghastell-nedd Port Talbot.
  • Pennu a fyddai rhwydwaith celf a chrefft yn lleihau arwahanrwydd cymdeithasol ac yn gwella lles pobl oedrannus a'r rhai sydd ar wahân yn gymdeithasol trwy ddefnyddio eu sgiliau creadigol.

Yn gryno, nodau'r astudiaeth fydd:

  • Archwilio sut gallai cyfleoedd cymdeithasu trwy grefftau i bobl oedrannus a'r rhai sydd ar wahân yn gymdeithasol wella cynhwysiad cymdeithasol.
  • Nodi blychau a chyfleoedd ar gyfer hyfforddiant ffurfiol ac anffurfiol a mentora mewn TG a chyfryngau cymdeithasol i annog rhyngweithio cymdeithasol ac archwilio hunanhyrwyddo/gwerthu gwaith celf a chrefft.
  • Pennu sut gall datblygu rhwydwaith cefnogol fod yn berthnasol ac yn fuddiol i artistiaid a chrefftwyr lleol a rhoi cyfle ac anogaeth i'r rhai sy'n llai hyderus er mwyn datblygu eu sgiliau.

I'r perwyl hwn, mae holiadur wedi cael ei lunio i asesu barn a sylwadau artistiaid a chrefftwyr lleol ar draws Castell-nedd Port Talbot ar gysyniad rhwydwaith lleol, mewn egwyddor, a phennu a oes cefnogaeth a brwdfrydedd ar ei gyfer.  Nid gofyn i bobl ymrwymo i unrhyw beth yw'r nod neu'r bwriad – y diben syml yw cael syniad o ddiddordeb lleol yn y rhwydwaith.  Os nad oes unrhyw ddiddordeb, ni fyddwn yn bwrw ymlaen â'r prosiect.

Byddai Suzette a Bethan yn fwy na hapus i gwrdd â grwpiau ac unigolion sy'n ymwneud â'r sector celf a chrefft i drafod y prosiect yn fanylach.

Cliciwch ar y gair holiadur a fydd yn mynd â chi'n uniongyrchol i'r cwestiynau ac ar ôl i chi orffen, cliciwch 'Cyflwyno'.  Yna bydd eich ffurflen wedi'i chwblhau'n cael ei chyflwyno'n awtomatig i ni.

Diolch. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich holiaduron wedi'u cwblhau.

Os hoffech chi drafod unrhyw beth â ni, dyma'n manylion cyswllt:

Suzette Phillips           01639 686057             s.a.phillips@npt.gov.uk

Bethan Blackmore       01639 686076             b.blackmore@npt.gov.uk