Gweithio gyda Natur

Dechreuodd y prosiect tair blynedd ym mis Awst 2016, a'i nod cyffredinol yw datblygu gallu gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol i gymryd rôl fwy actif wrth reoli ein mannau gwyrdd lleol, naturiol a chan feithrin dealltwriaeth a chysylltiad gwell â'r amgylchedd naturiol.

Mae dirywiad ym mioamrywiaeth wedi ei ddogfennu'n eang a bydd y prosiect hwn yn ceisio ennyn newidiadau a fydd yn cyfrannu at adferiad bioamrywiaeth yn y tymor hir. Y gobaith gyda'r prosiect hwn yw gwella sgiliau cyflogadwyedd a chyfleoedd drwy brofiad gwaith ym maes cadwraeth, meithrin dealltwriaeth well o'n hamgylchedd naturiol drwy gysylltiad a chynyddu ymwybyddiaeth, cyfoethogi'r amgylchedd lleol drwy weithgareddau i wirfoddolwyr a gwella lles ein preswylwyr gwledig drwy weithgareddau yn yr awyr agored.

Dan oruchwyliaeth Catrin Evans, Arweinydd Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt CBSCNPT, mae swyddogion prosiect yn cyflwyno amrywiaeth o weithgareddau awyr agored a chyfleoedd gwirfoddoli, gan weithio mewn partneriaeth â Dyffryn Clydach a Chynghorau Cymuned Onllwyn a Phontardawe. Mae safleoedd dan reolaeth gadwraeth weithredol ac mae cyfranogwyr yn meithrin gwell gwerthfawrogiad o'u hardaloedd lleol ac mae gwirfoddolwyr yn cynyddu eu sgiliau cadwraeth a rheoli cefn gwlad a'u gwybodaeth amdanynt.

Mae Catrin wrth ein bodd gyda chynnydd y prosiect hwn,  “Rydym wedi dechrau gweithio ar 11 o safleoedd, gyda grŵp o wirfoddolwyr cadarn yn ymddangos a sawl sesiwn i gynnwys preswylwyr a theuluoedd lleol.  Mae ymateb y cyhoedd wedi bod yn wych ac mae'r prosiect ar y trywydd iawn i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'n preswylwyr gwledig, wrth ddod â rhwydwaith o fannau gwyrdd, lleol o dan reolaeth hir dymor a chynaliadwy".