Archwiliad Cymunedol Think Links

Cofiwch – Cysylltiadau, Cefn Gwlad, Cynaladwyedd

Ceisiodd y prosiect ymgymryd ag archwiliad anghenion cymunedol cyfan o wardiau gwledig Castell-nedd Port Talbot a chynnal cynllun gweithredu ar gyfer gweithgarwch y dyfodol a nodi'r gefnogaeth angenrheidiol mewn wardiau gwledig trwy gynnwys â'r rhai sy'n byw ac yn gweithio mewn ardaloedd gwledig a chyfathrebu â nhw. Nod y prosiect hwn yw cael gwared ar rwystrau a gwella cysylltiadau rhwng pob rhan o'r cymunedau gwledig, gan gynnwys preswylwyr, sefydliadau sy'n gweithio yn y wardiau gwledig, sectorau cymunedol, gwirfoddol, preifat a chyhoeddus Castell-nedd Port Talbot a chreu cysylltiadau ehangach ag ardaloedd gwledig eraill ac ardaloedd eraill er mwyn cynyddu gallu a grym cymunedau a rhannu arfer gorau. Bydd y prosiect yn casglu gwybodaeth ar gyfer cynllun gweithredu a fydd yn nodi'r bylchau mewn darpariaeth a'r potensial ar gyfer datblygu ymhellach mewn wardiau gwledig trwy argymell y mathau o brosiectau a ddylai gael eu hariannu yn y dyfodol yn seiliedig ar yr adborth a gafwyd gan breswylwyr lleol, ffermwyr, busnesau, pobl ifanc a grwpiau cymunedol.

Cyflogwyd swyddog prosiect i gynnal yr archwiliad cymunedol a llunio'r cynllun gweithredu. Cynhaliwyd yr archwiliad trwy gynnwys y rhai sy'n byw ac yn gweithio yn ardaloedd gwledig Castell-nedd Port Talbot, yn bennaf trwy gyfarfodydd a holiaduron. Nodwyd cyfres o faterion fel achos pryder a gwella, gan gynnwys diffyg cludiant, cynyddu twristiaeth wledig, cyflogaeth mewn ardaloedd gwledig, cefnogaeth fusnes leol, cyflymder/cysylltiad band eang, cyfleusterau ieuenctid ac archwilio arferion newydd ym maes arallgyfeirio ar ffermydd. Cafwyd ymatebion holiadur gan 455 o breswylwyr, 65 o fusnesau, 24 o ffermwyr a 110 o bobl ifanc a chyfrannodd cyfarfodydd â rhanddeiliaid amrywiol, grwpiau a sefydliadau cymunedol i adroddiad terfynol Grŵp Gweithredu Lleol Castell-nedd Port Talbot, Innovate, i fwrw ymlaen â'u Strategaeth Datblygu Lleol nesaf, sy'n amlinellu eu blaenoriaethau, eu canlyniadau a'u targedau ar gyfer cyfnod rhaglen nesaf yr CDG.