Healthy Living

Prosiect Byw'n Iach:  Gwella Gwasanaethau Sylfaenol mewn Ardaloedd Gwledig (a gynhelir gan Undeb Credyd Castell-nedd Port Talbot)

Ceisiodd Undeb Credyd Castell-nedd Port Talbot (UCCNPT) estyn darparu cyfleuster cynilion diogel a benthyciadau fforddiadwy, a reolir gan aelodau i breswylwyr a gweithwyr wardiau gwledig ac i gynyddu nifer y mannau talu credyd mewn ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot i geisio lleihau dyledion personol sylweddol ac achosion o ddyledion newydd, yn enwedig ymhlith pobl ifanc.

Sefydlodd UCCNPT rwydwaith o 22 o fannau casglu cymunedol a reolir gan wirfoddolwyr a buddsoddi mewn fan wedi'i haddasu i'w defnyddio fel swyddfa deithiol er mwyn cyrraedd ardaloedd lle nad oedd lle cymunedol ar gael – mae'r fan hefyd yn hysbysebu'r gwasanaeth.

Estynnodd ei gynllun cynilion cyflogres i weithleoedd yn wardiau gwledig y fwrdeistref sirol a chynyddodd ei raglen addysg ariannol i ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghastell-nedd Port Talbot ac, erbyn hyn, dyma'r fenter cynllun cynilion ysgolion fwyaf llwyddiannus yng Nghymru. Mae'r cynllun cynilion ysgolion wedi galluogi grwpiau cyfan i gynilo ar gyfer teithiau ysgol ac unigolion ifanc i ddyheu i dorri cylch o ddyled deuluol.

Amcangyfrifir bod £1.5m wedi'i roi i gymunedau lleol o ganlyniad i'r cymunedau hynny ddefnyddio benthyciadau fforddiadwy, yn hytrach na benthycwyr twyllodrus a benthycwyr arian llog uchel.

Prosiect Byw'n Iach: Gwella Gwasanaethau Sylfaenol mewn Ardaloedd Gwledig (a gynhelir gan Calan DVS)

Mae Calan DVS yn sefydliad sy'n cefnogi unigolion sydd wedi profi neu dystio i drais a cham-drin yn y cartref ac ymgyrchoedd i ddod â hyn i ben. Mae'n darparu lloches ac yn ceisio grymuso menywod, plant a phobl ifanc sydd wedi profi effeithiau trais neu gam-drin yn y cartref i reoli eu bywydau'n well a rhoi'r cyfle iddyn nhw fynd i'r afael ag effeithiau cam-drin yn y cartref.

Cyflogwyd gweithiwr teulu i helpu i ddarparu cyfleoedd dysgu, helpu i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth i annog pobl ifanc i fynd i'r afael â phroblemau personol. Roedd y gweithgareddau'n edrych ar berthnasoedd teulu, helpu plant a phobl ifanc i archwilio'u teimladau am gadw uned y teulu gyda'i gilydd a sut i gydnabod perthynas deulu iach. Nod y gweithgareddau hefyd oedd annog plant a phobl ifanc i gymryd mwy o ran yn eu cymuned trwy gynyddu'r cyfleoedd i ddatblygu eu rhwydweithiau cymdeithasol. Roedd gweithgareddau is-brosiect yn cynnwys clwb ar ôl ysgol yr oedd plant a mamau'n mynd iddo fe i annog rhyngweithio cadarnhaol a datblygu rhwydweithiau cymdeithasol, diwrnod hwyl i'r teulu, cwrs ioga i fabanod, clwb llyfrau i famau a sesiynau cefnogi un i un gyda phlant a phobl ifanc, brodyr a chwiorydd a mamau, gan nodi cyfeiriadau at ragor o gefnogaeth os oes ei hangen.

Couple on Beach