Environment

Prosiect Amgylchedd: Pyrth Cymunedau

Nod y prosiect hwn oedd gwella safleoedd treftadaeth a chadwraeth yng Nghastell-nedd Port Talbot wrth weithio gyda chymunedau gwledig i godi ymwybyddiaeth a chyflwyno newidiadau mewn agwedd tuag at yr amgylchedd lleol. Cynhaliodd Groundworks Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot, sefydliad nid er elw, ei raglen weithgareddau CoRE a phennwyd yr agweddau “Cymuned, Adfywio, Amgylchedd”. Ei nod oedd cyflwyno rhaglen weithgareddau amgylcheddol gynhwysol i wardiau gwledig yng Nghastell-nedd Port Talbot gyda phwyslais ar gymryd rhan yn y gymuned fel ffordd o fod o fudd i iechyd unigolyn a'i amgylchedd lleol.

Cyflwynodd y prosiect dros 50 o weithgareddau, yn amrywio o greu mannau plannu mewn cynwysyddion bach i blannu perllannau a chynllunio ac adeiladu lle chwarae naturiol gwerth £20,000.

Groundworks waterways fest

Prosiect Amgylchedd: Y Gronfa Wledig

Prif nod y Gronfa Wledig yw cefnogi prosiectau a gynhelir i sefydliadau nid er elw. Mae'n rhaid i'r prosiectau hyn greu ymdeimlad o falchder yng nghymunedau gwledig y fwrdeistref sirol a chynyddu eu hymdeimlad o hunaniaeth leol.

Penodwyd swyddog grantiau dros dro i gynnig cyngor ac arweiniad i ddarpar ymgeiswyr prosiect a monitro cynllun a oedd yn darparu arian ar gyfer prosiectau cymunedol newydd a blaengar a oedd yn hyrwyddo diwylliant a threftadaeth dan y penawdau cyffredinol: Digwyddiadau diwylliannol, Hyrwyddo balchder dinesig, Cefnogi treftadaeth wledig, Prosiectau amgylcheddol a Phrosiectau sy'n marchnata atyniadau a mentrau lleol.

Roedd grwpiau gwirfoddol/cymunedol, mentrau cymdeithasol, elusennau cofrestredig a chynghorau tref a chymuned yn gallu gwneud cais am grantiau gwerth £8,000 tuag at gostau prosiect a llwyddodd y Gronfa Wledig i gynorthwyo 25 o sefydliadau cymunedol llawr gwlad i gyflwyno 38 o brosiectau diwylliant a threftadaeth yn ystod cyfnod y prosiect.

Groundworks Kids