Themâu Adfywio CNPT

Regenerate NPT Priority Themes

 

Logo Tower VibrantAdeiladu ar asedau corfforol, cymdeithasol a diwylliannol unigryw CNPT, gan wella delwedd CNPT fel lle da i fyw a gwneud busnes ynddo gyda chymunedau bywiog a chynaliadwy ac ansawdd bywyd uchel

 

Logo Green Leaf

Manteisio i'r eithaf ar botensial yr economi werdd yng Nghastell-nedd Port Talbot gan gynnwys datblygu pob agwedd ar ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol a hyrwyddo eco-dwristiaeth.

 

Energy Lightbulb Enterprising

Creu amgylchedd mentrus sy'n cynnal ac yn annog twf busnesau cymdeithasol a bach, newydd a phresennol yng Nghastell-nedd Port Talbot.

 

Logo jigsaw Accessible

Gwella mynediad i wasanaethau sylfaenol, gan ystyried ffyrdd newydd, blaengar a chynaliadwy o gefnogi unigolion er mwyn goresgyn rhwystrau a chyflawni eu llawn potensial.

 

Amcanion Adfywio CNPT:

Cynyddu potensial busnes a chyflogaeth gweithgareddau awyr agored.

Annog cymunedau lleol i gymryd ymagwedd weithgar at wella'u hamgylchedd lleol.

Cynnig gwasanaeth cefnogi i fentrau twristiaeth wledig gan gynnwys rhwydweithio, hyrwyddo a chefnogaeth datblygu i wella profiad ymwelwyr.

Cynyddu defnydd o gynnyrch lleol i ychwanegu gwerth a byrhau cadwyni cyflenwad.

Annog a chefnogi ffermwyr lleol i ddatblygu cyfleoedd busnes anamaethyddol.

Annog a chefnogi datblygiad mentrau newydd yn CNPT.

Nodi ffyrdd newydd a blaengar o oresgyn rhwystrau cludiant lleol.

Nodi cyfleoedd ar gyfer gwasanaethau'r cyngor a fyddai o fudd wrth eu cyflwyno yn y gymuned a chanddi.

Darparu hyfforddiant i breswylwyr gwledig ddatblygu lefelau sgiliau i fynd i'r afael â bylchau a nodwyd.

Sicrhau cefnogaeth gymunedol ar gyfer mwy o ffynonellau ynni adnewyddadwy.

Archwilio ffynonellau tanwydd eraill ar gyfer cludiant cymunedol Cynyddu ecsbloetio band eang cyflym iawn gan holl aelodau cymuned wledig.

Math o Gamau Gweithredu i'w Cefnogi:

• Llunio astudiaethau dichonoldeb mewn perthynas â chreu llwybrau cerdded/beicio â thema

• Llunio cynllun gweithredu ar gyfer datblygu llwybrau cerdded/beicio newydd

• Datblygu rhwydweithio a chydweithio busnes i gefnogi'r uchod

• Profi dichonoldeb ‘aps’ ar gyfer dyfeisiau symudol – ar gyfer cerdded a beicio

• Cynnal digwyddiadau megis treiathlonau a marathonau

• Profi dichonoldeb pecynnau gwyliau sy'n cysylltu busnesau mewn perthynas â beicio mynydd

• Datblygu deunydd hyrwyddo mewn perthynas â mynediad i'r amgylchedd naturiol ar gyfer twristiaeth

Ffit Strategol - CNPT Gwyrdd, Bywiog a Mentrus

• Darparu cyrsiau hyfforddi i wirfoddolwyr

• Hysbysebu cyfleoedd gwirfoddoli yn ein hardaloedd gwledig trwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol

• Profi dichonoldeb ‘aps’ ar gyfer dyfeisiau symudol o gyfleoedd gwirfoddoli

• Cyflwyno prosiectau sy'n ymwneud â gwelliannau amgylcheddol

• Cynnig cyfle i drosglwyddo gwybodaeth am sgiliau amgylcheddol

• Cynyddu lefelau gweithgarwch corfforol cyfranogwyr prosiectau

• Cynyddu gwybodaeth gymunedol am adnoddau amgylcheddol lleol

Ffit Strategol - CNPT Gwyrdd a Bywiog

• Darparu cefnogaeth ddatblygu i fentrau newydd sy'n ymwneud â thwristiaeth

• Creu cyfleoedd ar gyfer rhwydweithio rhwng mentrau sy'n ymwneud â thwristiaeth

• Creu pecynnau gweithgareddau mewn partneriaeth â mentrau amrywiol

Ffit Strategol - CNPT Mentrus

• Sefydlu ymgyrch hyrwyddo ar gyfer bwyd lleol a darparu cynllun/cefnogaeth gwobrau

• Cynnig cyfleoedd i rwydweithio ymhlith cynhyrchwyr lleol a manwerthwyr

• Ymchwilio i gynhyrchion bwyd newydd a'u peilota

• Peilot gweithgaredd hyfforddi i fod yn sylfaen ar gyfer mwy o brosesu a defnydd bwyd a diod

• Peilota cynlluniau hyfforddi i breswylwyr sy'n dymuno tyfu eu llysiau eu hunain

• Cynnal digwyddiadau cynhyrchwyr lleol

Ffit Strategol - CNPT Bywiog a Mentrus

• Darparu cefnogaeth ddatblygu gynfasnachol i ffermwyr sydd am arallgyfeirio i weithgareddau anamaethyddol

• Cynnal digwyddiadau sy'n rhannu arfer gweithgareddau arallgyfeirio ffermydd

• Darparu marchnata rhyngrwyd a hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol i ffermwyr ddatblygu'r sgiliau i hyrwyddo'u busnesau newydd.

Ffit Strategol - CNPT Mentrus

• Rhannu astudiaethau achos mentrau cymdeithasol llwyddiannus yn y rhanbarth trwy greu cyfleoedd rhwydweithio i entrepreneuriaid cymunedol lleol

 • Darparu'r holl agweddau ar gyfer mentrau cymdeithasol/gwyrdd newydd, gan gynnwys arbenigedd a mentora parhaus. • Llunio astudiaethau dichonoldeb ar gyfer mentrau cymdeithasol/gwyrdd posibl

 • Datblygu strategaeth gynaliadwy ar gyfer nodi safleoedd tir llwyd i ddatblygu safleoedd busnes newydd.

• Canfod a rhannu arfer da prosesau cynllun iawndal amgylcheddol a bioamrywiaeth

Ffit Strategol - CNPT Mentrus

• Peilota cynlluniau newydd blaengar i ddarparu mwy o opsiynau cludiant

• Hyrwyddo cynlluniau newydd ar gyfryngau cymdeithasol i dargedu pobl ifanc, (NEET yn benodol)

• Cynnal astudiaethau dichonoldeb o ddarpariaethau llwybr newydd a'r ardaloedd sy'n cael yr effaith waethaf

Ffit Strategol - CNPT Hygyrch

• Nodi gwasanaethau allweddol y cyngor yn y fwrdeistref sirol wledig y gellid eu rhoi ar gontract allanol ac o bosibl eu darparu gan fentrau lleol a chymunedol

• Cynllunio cyflwyno gwasanaethau anstatudol gan y gymuned

• Nodi lleoliadau posibl ar gyfer canolfannau cymunedol

Ffit Strategol - CNPT Hygyrch

• Cynnal ymchwil i'r cyfleoedd cyflogaeth allweddol yn CNPT

• Llunio cynllun gweithredu sy'n manylu ar y sgiliau penodol sy'n ofynnol gan weithwyr a'r ffordd orau o weinyddu hyfforddiant

• Targedu pobl NEET yn benodol trwy gynnwys pobl ifanc yn y perygl mwyaf o dangyflawni

• Cynnal prosiect peilot i gynyddu ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc o ddyledion personol

Ffit Strategol - CNPT Hygyrch a Mentrus

• Creu gwasanaeth cyflogaeth a mentora cymunedol i fentrau preifat a chymdeithasol lleol reoli recriwtiaid newydd/gwirfoddolwyr/profiad gwaith

• Cynyddu a gwella sgiliau ac adnoddau presennol, i unigolion a chymunedau

• Cyflwyno a datblygu datrysiad digidol deinamig a rhyngweithiol ar gyfer cynnwys y gymuned

• Darparu gwobrau i wirfoddolwyr a fydd yn eu hannog i gyflawni potensial

Ffit Strategol - CNPT Hygyrch

• Cynnal ymgynghoriad cymunedol helaeth

• Dadansoddiad o'r opsiynau i nodi safleoedd posibl

• Rhoi gwybodaeth i gefnogi mabwysiadu ffynhonnell ynni adnewyddadwy

• Peilotau ar gyfer gosodiadau bach a gwerthuso cyfnod ad-dalu a photensial incwm cymunedol

• Ymchwilio i fentrau eraill ar y cyd rhwng sefydliadau cymunedol a chwmnïau ynni adnewyddadwy

• Cynnig gwasanaeth cefnogi i ddatblygu ynni cymunedol

Ffit Strategol - CNPT Gwyrdd

• Ymchwilio i ffynonellau tanwydd cludiant eraill gan ddefnyddio enghreifftiau arfer gorau

• Peilota cynllun cludiant cymunedol biodanwydd, ailgylchu olew aelwyd ac olew coginio masnachol o gymunedau gwledig

Ffit Strategol - CNPT Gwyrdd a Hygyrch

• Creu map o'r holl ardaloedd heb fynediad i ddarpariaeth ddigidol gyflym

• Cynnal arolwg o'r holl fusnesau mewn ardaloedd heb gyflenwad i fesur defnydd posibl

• Defnyddio sefydliadau cyhoeddus i sbarduno cyflenwad gwell

• Cynnal astudiaeth dichonoldeb o wasanaethau'r cyngor y gellid eu symud ar-lein

• Cynnal cyrsiau i gynyddu defnydd o farchnata rhyngrwyd/gyfryngau cymdeithasol gan fusnesau gwledig

• Nodi lleoliadau posibl (neuaddau pentref/tafarnau etc.) a chost darparu canolfannau digidol

• Nodi adeiladau a dodrefn stryd addas y cyngor i leoli wi-fi cyhoeddus mewn ardaloedd twristaidd

• Darparu mynediad i gyfleusterau technoleg fodern a chefnogaeth ac arweiniad i'r holl breswylwyr mewn ardaloedd anghysbell

• Darparu cyfleoedd hyfforddi i breswylwyr gwledig fwyafu defnydd o'r galedwedd TG bresennol

Ffit Strategol - CNPT Hygyrch a Mentrus