Dysgu am Dechnoleg (Go for IT)

Cafodd ‘Dysgu am Dechnoleg’, ei ddatblygu i hyrwyddo pwysigrwydd a gwerth technoleg ddigidol i gynorthwyo gydag agweddau amrywiol ar fywyd modern ymhlith oedolion 50+ oed yn ein cymunedau gwledig. Esboniodd Dean Richards, Rheolwr Prosiectau, fod dosbarthiadau’n cael eu cynnal i gefnogi defnyddwyr sydd am gael gwybodaeth am bynciau megis bancio ar y rhyngrwyd, prynu nwyddau ar-lein, a chyrchu gwefannau cymharu prisiau i edrych am dariffau tanwydd eraill i hybu ymddeoliad iach ac actif ac i bobl dros 50 oed barhau i fod yn annibynnol yn ein wardiau gwledig. Hyd yn hyn, mae’r gwersi’n mynd yn dda.

Dywedodd Dean, "Rydym yn hynod falch ein bod wedi cael arian i gyflwyno’r Prosiect ‘Dysgu am Dechnoleg’ ar draws naw ward wledig yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae’r prosiect yn cyflwyno gwasanaethau a arweinir gan ddefnyddwyr, nad ydynt yn ymwneud â maes llafur, mewn amgylchedd hygyrch, hwyl ac ymarferol. Mae’r gweithdai grŵp a’r sesiynau unigol a addaswyd yn cael eu cyflwyno gan ein tîm o staff a gwirfoddolwyr dynodedig ac maent yn sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn gwneud defnydd llawn o TGCh i wella eu bywydau ymhellach. Rydym eisoes wedi gweld y prosiect yn dechrau mynd i’r afael ag arwahanrwydd cymdeithasol a rhoi hwb i hyder y rhai hynny heb wybodaeth am TG neu braidd dim gwybodaeth, gan wybod mai dyma ddechrau effaith gadarnhaol y prosiect. Gall y rhai sy’n dymuno cymryd rhan yn y prosiect edrych ymlaen at gael cefnogaeth mewn meysydd megis offer digidol, chwilio’r rhyngrwyd, cyfryngau cymdeithasol, siopa ar-lein, technoleg ffonau symudol, cyfeiriaduron gwasanaethau lleol, bancio ar y rhyngrwyd, offer iechyd digidol a llawer mwy. Rydym yn hyderus wrth i’r prosiect barhau i ddatblygu, y byddwn yn cael effaith barhaus ar gymunedau lleol gan sicrhau bod gan ddefnyddwyr gwasanaeth mwy o allu i wynebu’r heriau niferus sy’n gysylltiedig â heneiddio”.


Nid yw oed yn rhwystr i ddysgu

Ar ymweliad diweddar â Chartref Preswyl Tŷ Maes Marchog yn Nyffryn Cellwen, lle cynhelir dosbarth TG, 'Dysgu am TG' Age Connects Castell-nedd Port Talbot ar fore dydd Iau, cyfarfu Suzette Phillips a Bethan Blackmore o'r CDG â nifer o'r rhai sy'n mynd i'r dosbarth, ynghyd â Joanne Baitup, tiwtor y dosbarth. Esboniodd Joanne rywfaint am y dosbarth: Mae'r dosbarth ar gyfer unrhyw un 50+ oed sydd â diddordeb mewn TG - mae gan gleientiaid gyfle i sgwrsio a dysgu mewn lleoliad anffurfiol a chyfarwydd wrth gael paned o de. Maen nhw'n dod â'u dyfeisiau eu hunain i ddarganfod sut i'w defnyddio. Mae awyrgylch hamddenol y dosbarth yn gwneud dysgu'n hwyl ac mae'r testunau a drafodir yn berthnasol i anghenion a diddordebau'r grŵp.

lDywedodd un o'r rhai sy'n mynd i'r dosbarth, Muriel Davies sy'n 86 oed, "pan rydych yn hŷn, mae gallu deall sut i ddefnyddio'r rhyngrwyd yn agor eich bywyd. Rwy'n cysylltu'n rheolaidd â'm hwyres sy'n byw yn Ffrainc - rydym mewn cysylltiad bron yn ddyddiol sy'n golygu nad wyf yn colli unrhyw agwedd ar fywyd fy ngor gor-wyrion hyfryd. Ychydig iawn a wyddwn i am Facebook ac e-bost cyn i mi ddod ar y cwrs hwn, ond mae Joanne yn esbonio popeth yn wych - rwyf wir yn edrych ymlaen at ddod." Un arall sy'n mynd yn rheolaidd i'r dosbarth Dysgu am TG yw Tom Marston a esboniodd fod y dosbarth yn ffordd i gymunedau ddod ynghyd ac mae'n lle da i gwrdd â phobl newydd. Mae Eira Roberts hefyd yn mynd i'r dosbarth. Nid oes ganddi fynediad i'r rhyngrwyd gartref ond mae wedi dysgu sut i'w defnyddio er mwyn siopa a lawrlwytho patrymau crosio ymysg pethau eraill. Mae hefyd wedi dysgu llawer am ddiogelwch ar y we a sut i syrffio'n ddiogel. Mae un o'r gwŷr eraill, Wyn Hodge, er nad yw'n trefnu gwyliau ar-lein, yn ymchwilio i gyrchfannau cyn mynd ar ei wyliau er mwyn iddo wybod cymaint â phosib am y lleoedd y mae'n ymweld â hwy cyn iddo fynd yno. Yn ystod yr ymweliad, roedd Doris Hales yn defnyddio'r rhyngrwyd i gwyno i'r cyngor am nad oedd ei gwastraff gardd wedi cael ei gasglu!

Meddai Suzette "Yn ystod ymweliad Bethan a minnau, roedd yn galonogol gweld agwedd gadarnhaol y rhai sy'n mynd i'r dosbarth. Doedden nhw ddim yn ofni rhoi cynnig ar bethau, ac roeddent yn frwdfrydig iawn am fanteision defnyddio TG yn ogystal â buddion gwneud ffrindiau drwy fynd i'r dosbarth. Roeddent oll yn gyfforddus iawn gyda Joanne ac yn canmol ei hamynedd a'i sgiliau addysgu. Roedd yr awyrgylch yno'n wych."

 

Muriel and Suzette

                                  Muriel yn dangos rhai lluniau o’r teulu i Suzette

 

Group Photo

                 Trafod materion yn y dosbarth

 

Photo

                                                   Jo a Tom yn sgwrsio am ddefnyddio ffôn symundol i gyrchu data

 

Doris

Meddwl yn ddwys