Cognation Beicio Rhoi Cynnal

Dechreuwyd y prosiect hwn ym mis Chwefror 2016 a'i bwrpas yw annog ymwelwyr a phobl leol i gyfrannu'n uniongyrchol i gynnal a chadw'r llwybrau beicio mynydd yng Nghwm Afan yn y dyfodol. Meddai'r Swyddog Prosiectau, Susan Chilcott, "Mae Parc Coedwig Afan yn un o'r cyrchfannau mwyaf poblogaidd yng Nghymru ar gyfer beicwyr medrus a'r rhai llai profiadol - yn enwedig gan fod y llwybrau yn rhad ac am ddim ac i bawb eu mwynhau. Mae'r cyfraniad ariannol a wneir gan yr ymwelwyr beicio mynydd i economi ymwelwyr Castell-nedd Port Talbot yn sylweddol ac mae angen ei ddiogelu.

Mae Beicio, Rhoi, Cynnal yn ceisio cyflawni hyn mewn sawl ffordd megis annog ymwelwyr i roi eu harian mân mewn blychau rhoi sydd wedi'u lleoli o gwmpas y cwm, gweithio gyda busnesau lleol i ddatblygu cynllun rhoi gan ymwelwyr, sefydlu grŵp gwirfoddoli a fydd yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw a datblygu ymarferol a dod o hyd i noddwyr corfforaethol ar gyfer y llwybrau.

Ers cychwyn y prosiect y prif lwyddiannau a gafwyd yw'r gweithgareddau hyrwyddo i godi proffil y prosiect a llwybrau Afan ynghyd â sefydlu'r grŵp gwirfoddolwyr. Esboniodd Susan "Mae cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn angenrheidiol i'r ddau weithgaredd hwn, yn enwedig y grŵp Facebook newydd ar gyfer Gwirfoddolwyr Llwybrau Afan sydd eisoes â 46 o aelodau. Y gobaith yw y bydd llawer o'r aelodau ar-lein hyn yn dod i'n sesiwn wirfoddoli gyntaf yng Nghanolfan Ymwelwyr Coedwig Afan am 10am ar ddydd Mercher 17 Awst a chofrestru i fod yn aelodau go iawn!"
 
Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am y cynllun yn www.cognation.co.uk/about/get-involved