Busnesau Gwyrdd CNPT

Nod y Prosiect Busnesau Gwyrdd yw archwilio ymagwedd newydd at gyflwyno gofyniad bioamrywiaeth datblygiadau adeiladu i fynd i’r afael â’r dirywiad parhaus mewn bioamrywiaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot a’r oedi yn y broses gynllunio a datblygu y gellir ei gael gyda materion o’r fath. Mae’r pryderon hyn yn effeithio ar Gymru gyfan.

Penodwyd ymgynghoriaeth ecolegol a rhywogaethau a amddiffynnir, David Clements Ecology, ac maent wedi darparu swyddog i ddatblygu’r prosiect. Dechreuodd y Prosiect Busnesau Gwyrdd ym mis Chwefror 2016 ac, wrth i’r prosiect fynd rhagddo, daeth yn amlwg fod dwy brif thema i’r cynllun. Mae Cynllun Un yn nodi nifer o safleoedd iawndal posib mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws Castell-nedd Port Talbot a chwblhau arolwg cam 1 estynedig ym mhob safle. Safle iawndal yw un y gellir ei ddefnyddio i wneud iawn am y golled bioamrywiaeth neu ganlyniadau datblygu. Bydd gan y tri safle mwyaf addawol gynlluniau rheoli cynefinoedd er mwyn gwella eu gwerth ar gyfer bywyd gwyllt yn yr ardal leol. Mae Cynllun Dau yn archwilio sut gallai’r cyngor sicrhau cytundeb gyda pherchennog tir i reoli safleoedd iawndal bythol o ran creu cynefinoedd, adfer a/neu greu nodweddion penodol i gefnogi rhywogaethau penodol megis ymlusgiaid gaeafle a sut y cytunir ar daliadau ar gyfer y gwaith hwn - mae hon yn broses gymhleth iawn.

Cysylltwyd â nifer o dirfeddianwyr ac mae oddeutu 6 safle iawndal posib wedi’u nodi. Mae’r holl safleoedd bellach wedi’u harchwilio ac maent yn cael eu hystyried ar hyn o bryd am addasrwydd. Mae rhai o’r safleoedd sy’n cael eu tirfesur ar hyn o bryd eisoes yn cefnogi gwerth bioamrywiaeth arwyddocaol, felly’r safleoedd gyda llai o werth presennol neu gyda photensial da ar gyfer gwella fydd yn cael eu dewis i fynd ymlaen i gam nesaf y prosiect. Bydd y 3 safle mwyaf addas yn cael eu datblygu a bydd cynlluniau rheoli cynefinoedd manwl yn cael eu datblygu yn y mis nesaf. Y tirfeddianwyr y cysylltwyd â nhw hyd yn hyn yw Ystadau CNPT, Cynghorau Cymuned lleol, ffermwr preifat a Cyfoeth Naturiol Cymru.

Meddai Rebecca Sharp, Ecolegydd o Dîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt CNPT, “Rydym yn ddiolchgar i dderbyn cefnogaeth gan Adfywio CNPT a CNC i ddatblygu’r syniad Busnesau Gwyrdd, ac rydym yn ffyddiog y bydd yr ymagwedd arloesol derfynol yn cyflawni’r fioamrywiaeth a enillwyd wrth gefnogi datblygwyr a thirfeddianwyr fel ei gilydd. Cyn dechrau ar y prosiect, gwyddom fod hyn yn mynd i fod yn brosiect cymhleth i’w ddatblygu gan nad oes unrhyw un wedi rhoi cynnig arno o’r blaen. Mae ein swyddog prosiect, Aislinn Harris, o David Clements Ecology Ltd, wedi bod yn gweithio’n ddiflino i oresgyn nifer o rwystrau wrth edrych ar y dulliau ariannol y mae angen eu datblygu. Yn ffodus, mae canfod y safleoedd posib cyntaf a gweithio gyda’u tirfeddianwyr wedi bod yn llawer haws gyda nifer o safleoedd bellach yn cael eu datblygu. Rydym yn edrych ymlaen at weld sut bydd y prosiect hwn yn datblygu dros y misoedd nesaf.”

Green Business Photo 1

 (hawlfraint Aislinn Harris, David Clements Ecology).

 Un o’r safleoedd a arolygwyd gyda diddordeb bioamrywiaeth