Encilio er mwyn Ymgysylltu

Drwy’r Prosiect Ieuenctid Gwledig, mae Whitehead-Ross Education & Consulting wedi gweithio gyda Chlwb Ieuenctid Canolfan Maerdy i fynd â saith person ifanc ar daith breswyl i Ganolfan yr Urdd yn Llangrannog. Pan oeddent yng Nghanolfan yr Urdd, cymerodd y grŵp ran mewn sawl gweithgaredd, gan gynnwys heriau rhaffau uchel ac isel, beicio cwad, trampolinio, nofio, sgïo ar lethr sych a rhai oriau ar y traeth ar hyd arfordir hyfryd Cymru. Cwblhaodd yr holl gyfranogwyr gymhwyster City & Guilds ar bwysigrwydd cael ffordd iach o fyw a chadw’n actif. Prif nod yr arhosiad dros nos oedd ymgysylltu â’r rhai hynny sy’n byw mewn ardal wledig a’u galluogi i wella sgiliau megis adeiladu tîm a chyfathrebu. Gan fod y daith yn llawn gweithgareddau, mae rhywbeth i bawb sy’n dod ac mae’n ffordd wych i rai roi cynnig ar weithgareddau na fyddent fel arall yn cael y cyfle i’w gwneud. Rhaid canmol y grŵp o Ganolfan Maerdy am eu hagwedd wych tuag at y daith a’u parodrwydd i roi cynnig ar yr holl weithgareddau.

Meddai Ian Whitehead-Ross, y Rheolwr-gyfarwyddwr, "Nod y teithiau preswyl yw cefnogi pobl ifanc i ennill cymwysterau, meithrin hyder ac ysgogiad ac i ehangu eu gorwelion, herio eu meddwl a datblygu eu sgiliau bywyd. Cafodd Ian ei galonogi gan ymweliad y bobl ifanc â Llangrannog."