Ydych chi'n gymwys am CDCG?

Atebwch y cwestiynau canlynol i gael gwybod a ydych yn gymwys i wneud cais am arian o dan y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (CDCG).

A ydych yn ymwneud â menter fusnes leol neu grŵp cymunedol sefydledig?

A yw'r grŵp neu'r busnes hwnnw'n cynnal ei weithgareddau yn un o'r Wardiau Gwledig sy'n gymwys?

A oes angen arian cyfalaf* ar y grŵp neu'r busnes hwnnw ar gyfer prosiect lleol?

 Os OES, a yw'r prosiect yn cefnogi un neu fwy o'r canlynol?

1. Darparu buddsoddiadau tuag at greu a gwella isadeiledd graddfa fach, h.y. buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a syniadau arbed ynni.

2. Ystyried syniadau ar gyfer creu a gwella band eang.

3. Gwella neu ehangu gwasanaethau sy'n ymwneud â hamdden a diwylliant.

4. Buddsoddi mewn twristiaeth hamddena a graddfa fach.

5. Archwilio cynnal a chadw, adfer ac adnewyddu treftadaeth ddiwylliannol a naturiol.

6. Buddsoddi mewn adleoli gweithgareddau a/neu addasu adeiladau gyda'r bwriad o wella bywydau.

7. Llunio cynlluniau datblygu a rheoli ar gyfer syniadau dan arweiniad y gymuned.

Yn olaf a yw'r prosiect:

  • Yn cael ei arwain gan y gymuned h.y. ai'r gymuned leol sy'n sbarduno'r prosiect?
  • Yn ystyried gwella mynediad i wasanaethau er budd y rhai ar incwm isel?
  • Yn fuddiol i deuluoedd sy'n byw mewn tlodi neu sydd â phlant anabl er mwyn iddynt elwa o ffïoedd tanwydd rhatach?
  • Yn cefnogi pobl i ddod o hyd i gyflogaeth a'u cynorthwyo gyda darpariaeth gofal plant?
  • Yn helpu pobl i fod ar flaen y gad â datblygiadau technoleg a defnyddio'r rhyngrwyd i wella'u bywydau?

Os ateboch yn GADARNHAOL i un yn unig o'r cwestiynau o 1 i 7 AC un neu fwy o'r cwestiynau eraill uchod, gallai eich grŵp neu'ch busnes fod yn gymwys i dderbyn arian o dan y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig.

SYLWER: Ar gyfer pob prosiect Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (CDCG), rhaid i arweinwyr prosiect sicrhau elfen o arian cyfatebol. Ni fydd CDCG yn ariannu 100% o brosiectau neu weithgareddau dan y rhaglen hon.

Darperir arian cyfatebol nail ai drwy arian parod neu gyfraniadau mewn nwyddau. Cyfraniadau mewn nwyddau yw gwasanaethau, eitemau neu gynhyrchion wedi’u rhoddi i’r prosiect gan unigolyn neu sefydliad lle na ddigwyddodd gwerthiant arian parod.

Cysylltwch â'r Tim RhDG am sgwrs anffurfiol a/neu edrychwch ar wefan Adfywio CNPT i ddysgu mwy am y cynllun hwn.

 (*Arian Cyfalaf: Arian ar gyfer prynu asedau sefydlog megis cyfarpar a ddefnyddir i ddarparu gwasanaethau.)