Beth yw CDCG?

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig gwerth £57m i Gymru

Mae'r cynllun hwn yn rhan o Raglen Cymunedau Gwledig - Datblygu Gwledig 2014-2020 Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Diben y gronfa hon, sy'n gronfa fuddsoddi ar gyfer prosiectau cyfalaf, yw cefnogi camau gweithredu i atal a lliniaru effaith tlodi a gwella amgylchiadau a all arwain at swyddi, twf a ffyniant yng Nghymru yn y dyfodol, gan adfywio pentrefi drwy welliannau mewn gwasanaethau sylfaenol ac/neu amwynderau cyhoeddus. Bydd arian ar gael i grwpiau cymunedol lleol (gan gynnwys elusennau, ymddiriedolaethau a chydweithfeydd), mentrau cymdeithasol a chwmnïau buddiant cymunedol; byddai angen iddo fod o fodd i wardiau gwledig Castell-nedd Port Talbot, sef Aberdulais, Blaengwrach, Bryn a Chwmafan, Brynaman Isaf, Gogledd Bryncoch, Gorllewin Coedffranc, y Creunant, Cwmllynfell, y Cymer, Dyffryn, Glyncorrwg, Glyn-nedd, Godre'r-graig, Gwauncaegurwen, Gwynfi, Margam, Onllwyn, Pelenna, Pontardawe, Resolfen, y Rhos, Blaendulais, Tai-bach ac Ystalyfera.

Bydd yr arian yn cefnogi sawl mesur i sicrhau bod arian ar gael i fuddsoddi mewn creu a gwella prosiectau isadeiledd bach, gan gynnwys ynni adnewyddadwy ac arbed ynni, band eang, gwella gwasanaethau sylfaenol lleol o ran hamdden a diwylliant, gwybodaeth i dwristiaid ac isadeiledd twristiaeth bach, ac adfer neu wella ein treftadaeth ddiwylliannol a naturiol.

Bydd y Grŵp Gweithredu Lleol, Adfywio CNPT, yn cyflawni rôl bwysig wrth gefnogi unrhyw sefydliadau drwy broses grantiau'r CDCG yng Nghastell-nedd Port Talbot, drwy drafod syniadau i ddechrau er mwyn sicrhau y bydd unrhyw brosiectau a gyflwynir yn cydweddu â'r Strategaeth Datblygu Gwledig.  Fodd bynnag, caiff y grant ei hun ei weinyddu'n ganolog gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn ymdrin yn uniongyrchol ag unrhyw geisiadau. Bydd yr uchafsymiau a'r isafsymiau a fydd ar gael yn dibynnu i raddau helaeth ar y prosiect ei hun. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnwys meini prawf penodol ar gyfer pennu pa brosiectau fydd yn cydweddu â pha fesurau allweddol; rhaid profi hyn cyn i unrhyw fynegiannau o ddiddordeb gael eu cyflwyno fel ceisiadau.

Gall unrhyw grwpiau cymwys sydd am gael mwy o wybodaeth am y gronfa hon gysylltu â swyddfa'r Cynllun Datblygu Gwledig.

Mae'r holl ganllawiau a ffurflenni cais ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru