RCDF News

Newyddion CDCG - CYHOEDDIAD LLYWODRAETH CYMRU

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod canlyniad ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd yn fwy cadarnhaol nag a ragwelwyd yn wreiddiol. Mae rhai newidiadau i'r cynllun CDCG, ond nid yw'r rhain bellach mor ddifrifol ag a ddisgwyliwyd.

Bydd mynegiannau o ddiddordeb/ceisiadau ffurfiol am unrhyw brosiect a gyflwynwyd cyn y cyfnod ariannu a ddaeth i ben ar 31 Hydref 2016 yn destun cyfyngiad amser ac mae'n rhaid cwblhau'r holl wariant prosiect erbyn mis Hydref 2018.

Yn dilyn hynny, hyd yn hyn, mae dau gyfnod ariannu arall wedi'u cyhoeddi i gyflwyno mynegiannau o ddiddordeb/ceisiadau ffurfiol – un ym mis Rhagfyr 2016 ac un arall ym mis Chwefror 2017. Ar gyfer y rhain, ni fydd cyfyngiad amser ar gyfer gwariant prosiect heblaw am ddiwedd 2020 pan fydd y Rhaglen Datblygu Gwledig yn dod i ben.

Bydd Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi dyddiadau rhagor o gyfnodau ariannu maes o law.

Mae hyn yn newyddion da i Gymru gan y bydd yr holl arian, £57M, a ddyrannwyd yn wreiddiol yn cael ei wario.