Academi Addysg Awyr Agored Glantawe

GOA Logo

Cyfle unigryw!!

Mae Academi Awyr Agored Glantawe mewn parc ac ardal goedwigol 25 erw i'r gogledd o Bontardawe yng Ngwm Tawe.

Mae'r Academi'n darparu cyfleoedd i bobl ifanc ennill Cymwysterau Cenedlaethol drwy gysylltu â'i hamgylchedd naturiol o fewn y parc a thu hwnt iddo. Gwneir hyn drwy dimau o weithwyr proffesiynol sy'n teilwra sut y cyflwynir y rhaglen ar gyfer cyfranogwyr unigol.

Mae hwn yn brosiect dwy flynedd lle mae Academi Addysg Awyr Agored Glantawe yn gallu derbyn o leiaf 60 o fyfyrwyr 16-24 oed ar eu pennau eu hunain neu mewn grwpiau bach i gymryd rhan mewn prosiect diddorol o ddysgu a chyswllt â'r awyr agored wrth gael hwyl o gwmpas tanau agored, helpu i wella'r parc a gwneud ffrindiau da.

Gall cyfranogwyr aros am gyhyd ag y gallant, neu am y 2 flynedd gyfan, drwy ymweld â ni unwaith neu ddwywaith yr wythnos neu'n amlach os y dymunant. Mae'r rhaglen hon yn agored i breswylwyr Castell-nedd Port Talbot nad ydynt mewn cyflogaeth neu hyfforddiant ac yn byw mewn ardaloedd gwledig megis Pontardawe, Resolfen etc gweler y map wardiau gwledig i weld pa rai sy'n gymwys.

Mae'n ganolfan achrededig sy'n defnyddio cyfres Agored Cymru o gymwysterau sgiliau hanfodol, o lefel mynediad i lefel 3. Er mai nod y rhaglen yw darparu sgiliau cyflogadwyedd cadarn, mae hefyd yn cynnwys llawer o weithgareddau hwyl lle bydd cyfranogwyr yn mabwysiadu ymagwedd gadarn ei sail at y broses addysgol, sy'n cynnwys datrys problemau, gweithio fel tîm, sgiliau motor a chyfathrebu, hunan-barch, a golwg mwy cyffredinol ar fywyd. Mae'r Academi yn ymgorffori cymwysterau cenedlaethol yn y broses hon ac yn mentro gwneud addysg yn rhywbeth y gellir ei fwynhau!

Mae'r rhaglenni ar gael drwy hunangyfeirio, neu gyfeirio gan ysgolion/colegau a sefydliadau eraill.

Cysylltwch â Rob Clapham, Pennaeth Academi Addysg Awyr Agored Glantawe drwy ffonio 07787123739 neu e-bostio riverside.pontardawe@gmail.com  i drafod cyfleoedd yn y ganolfan, neu ewch i http://www.arenapontardawe.com/

Rob Clapham, Head of Glantawe Outdoor Academy

                                        Rob Clapham - Pennaeth Academi Awyr Agored Glantawe

 

Glantawe Campfire

                                 Tân gwersyll wedi'i adeiladu yn Academi Addysg Awyr Agored Glantawe