Prosiect Tyfu’n Iach Gyda’n Gilydd

Mae diddordeb mewn tarddiad bwyd, tyfu cymunedol a bwyd lleol yn ffynnu yng Nghymru a thrwy Brosiect ‘Tyfu’n Iach Gyda’n Gilydd’/‘Growing Healthy Together’ project, mae CGG Castell-nedd Port Talbot, Gweithdy Dove a Chanolfan Hyfforddiant Glyn-nedd am fanteisio ar y duedd bresennol hon a chydweithio i ddatblygu ‘Hwb Cynnyrch Cymunedol’ ar gyfer Castell-nedd Port Talbot.

Nod y prosiect yw dechrau datblygu economi bwyd a thyfu sy’n ffynnu yng Nghastell-nedd Port Talbot. Gwneir hyn drwy fapio cynhyrchwyr bwyd presennol a phrosiectau tyfu cymunedol, wrth ymchwilio i gael mynediad posib i dir ac anghenion cefnogi tyfwyr. Datblygu sgiliau yw’r brif flaenoriaeth a bydd grwpiau cymunedol ac unigolion yn gallu cael mynediad i raglen o hyfforddiant tyfu cymunedol profedig drwy weithdai cyfeillgar ac anffurfiol. Bydd cymorth ymarferol ar gael i helpu grwpiau cymunedol ac unigolion i ddatblygu i gymuned sy’n tyfu, busnesau celf a chrefft amgylcheddol draddodiadol gyda mentora busnes personol ar gael.

Bydd y prosiect a fydd yn para blwyddyn yn fan cychwyn i gyfeirio a galluogi’r nod tymor hwy sef sefydlu economi cynnyrch a bwyd sy’n ffynnu ar gyfer Castell-nedd Port Talbot a chreu Hwb Bwyd Cymunedol posib a brand cyffredin ymysg cynhyrchwyr.

Bydd y cynllun peilot arloesol yn edrych ar y ffyrdd gorau o helpu grwpiau dan anfantais i elwa o rwydweithiau bwyd cymunedol cefnogol drwy ymestyn cyfleoedd i wirfoddoli a dysgu sut i dyfu bwyd cymunedol a garddwriaeth. Bydd y prosiect yn adeiladu rhwydweithiau cryfach ar gyfer hunan gymorth a hwyluso creu mentrau cymunedol cydweithredol.

Mae ‘Tyfu’n Iach Gyda’n Gilydd’ hefyd yn cydnabod manteision iechyd a chymdeithasol cynnyrch lleol a thyfu cymunedol sy’n grymuso cymunedau i gymryd rolau gweithredol wrth wella eu hamgylchedd lleol, datblygu sgiliau, gallu a gwella mynediad i gynnyrch lleol a galluogi preswylwyr i gael ffordd o fyw iachach.

Rhoddodd y digwyddiad ‘Gwasgu afalau’ diweddar yng Ngardd â Mur o’i Chwmpas Rheola flas ar y gweithdai tyfu cymunedol llawn hwyl sydd ar gael i wirfoddolwyr. Roedd gwirfoddolwyr yn gallu cael profiad ymarferol o’r broses gwasgu afalau, gan drawsnewid y cynhaeaf o afalau’n sudd a seidr blasus, wrth yfed ffrwyth eu gwaith caled.

Os ydych wedi cael eich ysbrydoli gan lwyddiant tyfu cynllun Gardd â Mur o’i Chwmpas Rheola ac mae diddordeb gennych mewn cymryd rhan a thyfu eich cynnyrch a/neu dyfu cymunedol eich hun, ffoniwch y Tîm Tyfu’n Iach Gyda’n Gilydd ar (01639) 631246 neu e-bostiwch ruthb@nptcvs.org.uk

Neu gallwch gysylltu ag unrhyw un o bartneriaid y prosiect ar:

CGG Castell-nedd Port Talbot ar (01639) 631246 neu e-bostiwch info@nptcvs.org.uk

Gweithdy Dove ar (01639) 700002 neu e-bostiwch doveworkshop@btconnect.com

Canolfan Hyfforddiant Glyn-nedd ar (01639) 721772 neu e-bostiwch info@glynneathtc.org.uk

Lluniau o Weithdy Diwrnod Afalau cyntaf Rheola ar 18 Hydref 2016:

Apple Day Pouring Juice

 

Apple Day Sampling

 

Apple DayTurning the Press

Llun o Dyfwyr Cymunedol Cilybebyll:

Cllybebyll Community Growers

Lluniau o Dŷ Pren Dove yn y Banwen ac enghreifftiau o ddarnau pren a wnaed â llaw i’w prynu yng Ngweithdy Dove a wnaed gan wirfoddolwyr lleol:

Dove Timber House 1

Dove Timber House 2

Dove Timber House Frame

Dove Wooden Items